ตัวแทน/นายหน้าที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
ประเภทใบอนุญาต :